15/6/09

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι σύνεδροι του Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-ΚΟΤ αφού άκουσαν την εισηγητική ομιλία του Γραμματέα της Παγκύπριας Κλαδικής Μιχάλη Παπαγιώργη και τις ειδικές παρουσιάσεις επί των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τον Οργανισμό και τους εργαζόμενους πήραν μετά από συζήτηση τις πιο κάτω αποφάσεις.

Α. Θεωρούν ότι ο ΚΟΤ σαν οργανισμός Δημόσιου Χαρακτήρα επιτέλεσε και μπορεί να επιτελέσει σημαντικό έργο στη ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος και την οικονομία του τόμου αν:

- Μπει αποφασιστικά επικεφαλής στη διαμόρφωση στρατηγικής στη βάση κοινού οράματος και αισιόδοξων προοπτικών
- Διαμορφώσει πολιτική με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό
- Δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εμπλουτισμό και αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
- Διοχετεύσει τα κίνητρα προς την κατεύθυνση των επενδύσεων με μακροπρόθεσμες αποδόσεις αποθαρρύνοντας το εύκολο κέρδος.
- Αν εξασκήσει την επιρροή του για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, ώστε να παράγουν προϊόν υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών με ειδικευμένη ποιοτική εργασία ψηλής παραγωγικότητας.
- Βοηθήσει την πολιτεία για την διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου με τρόπο που να διασφαλίζονται τα πιο πάνω.

Β. Για να μπορέσει ο ΚΟΤ να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο σημερινό δύσκολο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον επιβάλλεται όπως:

- Εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του καταστώντας τον οργανισμό πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό.
- Βελτιώνει συνεχώς τους τρόπους Διοίκησης και Οργάνωσης απλοποιώντας τις διαδικασίες σ’ όλα τα επίπεδα με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
- Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται η συνεχής προσαρμογή της δομής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού.

Γ. Πιστεύουν ότι οι εργασιακές σχέσεις χρειάζονται βελτίωση για να προστατευθεί η εργατική ειρήνη γι’ αυτό πρέπει:

- Να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στις διαδικασίες συζήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων
- Να θεσμοθετηθεί η νεοϊδρυθείσα επιτροπή προσωπικού
- Να εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για μόνιμες ανάγκες ή η προσφορά εργασίας με σύμβαση
- Να πληρώνονται έγκαιρα και αξιοκρατικά οι κενές θέσεις με αντικειμενικά κριτήρια εφαρμόζοντας τους κανόνες της ισονομίας και της δίκαιης μεταχείρισης.
- Να εκσυγχρονισθεί και βελτιωθεί το σύστημα αξιολόγησης
- Να επισπευσθεί η διαδικασία επίλυσης πολλών εκκρεμούντων προβλημάτων όπως είναι η εφαρμογή της Δομής, οι κτιριακοί χώροι, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, το Ενιαίο Κρατικό Μισθολόγιο κ.α.

Δ. Το συνέδριο καλεί τους εργαζόμενους να σφυρηλατήσουν την ενότητα και να αναπτύξουν κοινή δράση με σκοπό την διεκδίκηση και την πλήρη κατοχύρωση των ωφελημάτων όπως αυτά του Ταμείου Σύνταξης, υγείας, ευημερίας κ.α.

Τέλος το συνέδριο εκφράζει την βεβαιότητα ότι η Παγκύπρια Κλαδική Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω την οργανωτική λειτουργία, την επικοινωνία και την δραστηριότητα της με σκοπό την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των στόχων του οργανισμού.

Από το Προεδρείο του Συνεδρίου